Energooszczędność

Energooszczędność procesu jest możliwa dzięki wyeliminowaniu zbędnych w tej technologii odbiorników energii elektrycznej takich jak mieszadła elektryczne w komorze nitryfikacyjnej, czy pompy recyrkulujące ścieki – zainstalowane moce nie przekraczają 40 watów na 1 m3 ścieków nawet przy małych oczyszczalniach o przepustowości 150 – 200 m3/dobę.

    Przykładem może być modernizacja istniejącej oczyszczalni w Brzozowie, gdzie w technologii SBR przy przepustowości 300 m3/d zainstalowana była moc 47 kW. Po modernizacji w tych samych kubaturach (!) przepustowość wzrosła do 800 m3/d, a moc zainstalowana zmalała do 31 kW (!).

    Dla większych obiektów – przykładowo 45’000 m3/d po przeliczeniu wg technologii „BIOPAX” potrzebna moc do napowietrzania – 500 kW.