Historia

Historia i ewolucja firmy PRO-Aqua i technologii oczyszczania ścieków przez nią stosowanej, związana jest z rozwojem myśli technicznej dotyczącej biotechnologii wody i ścieków jeszcze w poprzednim wieku.

   Zastosowanie sposobów rekultywacji i ochrony wód powierzchniowych w technologii oczyszczania ścieków przyniosło rewelacyjne efekty, które już od wielu lat są stosowane przy budowie nowych, jak również przebudowie istniejących obiektów zwiększając przepustowość oczyszczalni w dotychczasowych kubaturach.

   Kluczowe elementy samosterownej, hybrydowej technologii oczyszczania ścieków, tj. reaktor biologiczny i system napowietrzania ASD zostały zauważone i docenione na międzynarodowych targach branżowych: W roku 2003 firma BIOPAX-WBWW Sp. z o.o. zdobyła Złoty Medal na Międzynarodowych Targach “POLEKO” w Poznaniu za “aerator strumieniowy denny” i wyróżnienie “GRAND PRIX” na XI Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN ‘2003” w Bydgoszczy za “Cyrkulacyjne urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków organicznych” (hybrydowy, samosterowny, cyrkulacyjny reaktor biologiczny).

   Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tą technologią za granicą (w szczególności w Niemczech), w 2005 r. założono firmę BIOPAX PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, poprzez którą realizowane są kontakty i kontrakty zagraniczne.

       W 2006 r. do zespołu dołączył mgr inż. Tomasz Musiałowicz, który do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy we wdrażaniu tej technologii i jej rozwoju. Brał czynny udział przy tworzeniu artykułów naukowych
o tej technologii i ich prezentacjach na sympozjach Uniwersytetu Zielonogórskiego z prof. Zofią Sadecką.

Tomasz Musiałowicz osobiście wykonywał wszystkie potrzebne prace projektowe i część montażowych
w zrealizowanych przez BIOPAX PL projektach w głównej mierze finansowanych przez UE mających na celu przebadanie wielu odmian aeratorów ASD (projekt pod nazwą: „Badania przemysłowe nad optymalizacją procesu napowietrzająco-mieszającego w systemach eliminujących elementy ruchome”) oraz zastosowanie tej technologii (wraz z przepływowymi złożami biologicznymi) do rekultywacji wód powierzchniowych (projekt pod nazwą: „Badania w zakresie zoptymalizowania procesów nieinwazyjnych metod oczyszczania i rekultywacji zbiorników wodnych”).

Od początku swojej pracy w zespole mgr inż. Tomasz Musiałowicz opracowuje koncepcje, obliczenia i projekty technologiczne, wytyczne dla branż, bierze udział w tworzeniu nowych rozwiązań technicznych, budowach, wyposażaniu, rozruchach i eksploatacji wybudowanych oczyszczalni ciągle zwiększając swoje kompetencje
o doświadczenia z funkcjonujących obiektów.

   W związku z trudnościami, które dotknęły firmę BIOPAX-WBWW, cały zespół wraz z nowymi inwestorami stworzył i zaczął rozwijać firmę PRO-Aqua, która korzystając z dorobku i doświadczenia swoich pracowników proponuje nowoczesne rozwiązania w nowych i modernizowanych oczyszczalniach ścieków.

     Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej i prosimy
o bezpośredni kontakt z nami.